Wydawca treści Wydawca treści

Projekty dofinansowane ze środków POIiŚ

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: 2016-2019 r.
Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.


Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie - zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.
 

Cele uzupełniające:

  • rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
  • szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
  • dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
  • skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

   - rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:

  • budowę i modernizację dostrzegalni przeciwpożarowych,
  • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów,
  • doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD),
  • budowę stacji meteorologicznych,

   - wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:

  • zakup samochodów patrolowo-gaśniczych.

Na terenie Nadleśnictwa Tuczno w ramach projektu planuje się budowę stacji meteorologicznej.

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 43 096 737,50 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 30 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 25 500 000,00 zł