Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa obejmuje okazy gatunków oraz siedliska i ostoje roślin, zwierząt i grzybów.

Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących na terenie kraju lub innych państw członkowskich Uni Europejskiej rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie przepisów umów międzynarodowych, których Rzeczypospolita Polska jest stroną, gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk i ostoi, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej.

1. Rośliny chronione i rzadkie

Na gruntach Nadleśnictwa Tuczno stwierdzono stanowiska 33 gatunków objętych ochroną prawną w tym: 12 ścisłą, 21 częściową. Zlokalizowano również 27 gatunków rzadkich w skali regionalnej lub krajowej.

Fot. P. Buczkowski

2. Zwierzęta chronione

Na terenie naszego nadleśnictwa stwierdzono występowanie 43 gatunków zwierząt objętych prawną ochroną, w tym 1 owada, 2 ślimaki, 8 płazów, 4 gady, 23 ptaków i 5 ssaków.

Fot. P. Buczkowski

3. Strefy ochrony

Aktualnie na obszarze Nadleśnictwa Tuczno znajdują się cztery strefy, obejmujące ochroną jedno miejsce lęgowe orlika krzykliwego, dwa miejsca lęgowe bielika oraz jedno miejsce lęgowe bociana czarnego.

Fot. D. Dura